RV IURIS

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

Zmena právnej formy obchodných spoločností

Zmena právnej formy spoločnosti (v praxi sa používa aj transformácia spoločnosti) je podľa zákona novým termínom pre doteraz zaužívaný termín premena spoločnosti. Zmena tohto inštitútu nie je predsa len terminologická, ale aj materiálna. Opúšťa sa princíp zániku právnickej osoby pri jej transformácii do inej právnej formy. Hoci je transformácia spoločnosti umiestnená v časti zákona, kde sa hovorí o zrušení a zániku spoločnosti, transformáciou spoločnosť ako právnická osoba nezaniká, len mení právnu formu. Čiže pri zmene právnej formy spoločnosti je právna subjektivita spoločnosti zachovaná, dochádza však k zmene vnútorných právnych pomerov a právneho postavenia spoločníkov.

Zákon vychádza zo zásady voľnej premeny právnej formy spoločnosti na hociktorú inú formu spoločnosti alebo družstvo. Vzhľadom na to, že takáto transakcia môže mať podstatný vplyv na postavenie spoločnosti a spoločníkov, zákon obsahuje požiadavku súhlasu všetkých spoločníkov na rozhodnutie o zmene právnej formy. Zároveň sa pripúšťa možnosť, aby zákon ustanovil alebo sa v spoločenskej zmluve určilo inak. Takto, o zmene právnej formy akciovej spoločnosti, rozhoduje podľa § 187 ods. 1 písm. g) zákona valné zhromaždenie spoločnosti, ako aj v spoločnosti s ručením obmedzeným, pod podmienkou, že spoločenská zmluva pripúšťa takúto možnosť [§ 125 ods. i)]. Zákon taxatívne vymedzuje povinný obsah rozhodnutia o zmene právnej formy.

Za účelom ochrany spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti zákon ukladá povinnosť štatutárnemu orgánu spoločnosti vypracovať písomnú správu, v ktorej musí byť z právneho, ako aj z ekonomického hľadiska odôvodnená a vysvetlená transformácia. Spoločníkom sa musí ďalej umožniť zákonom určeným spôsobom, aby sa mohli včas informovať o správe.

Každý spoločník má právo vyžiadať si kópie relevantných dokumentov alebo ich častí, prípadne požadovať ich zaslanie na adresu ním uvedenú a spoločnosť je povinná akcionárovi tieto dokumenty bezplatne poskytnúť. Na tieto práva, ako aj na možnosť prístupu k elektronickej podobe dokumentov (§ 218c ods. 2) musia byť spoločníci upozornení v pozvánke na valné zhromaždenie alebo v oznámení o konaní valného zhromaždenia.

Dozorná rada a. s. a ak je zriadená, dozorná rada s. r. o., sa taktiež musí k zmene právnej formy vyjadriť a preskúmať správu štatutárneho orgánu.

Ďalšie opatrenie sa týka ochrany veriteľov spoločnosti v prípade, že sa zhorší ich postavenie v dôsledku zmeny právnej formy. Ak sú splnené zákonom určené podmienky, veritelia môžu požadovať poskytnutie dostatočného zabezpečenia splnenia ich neuhradených pohľadávok, ktoré má prednosť pred poskytnutím plnenia spoločníkom v súvislosti so zmenou právnej formy a vyplatením ich podielov na zisku, v lehote určenej na uplatnenie tohto práva veriteľom. Aby veritelia mohli uplatniť uvedené právo, zákon stanovuje nasledovné podmienky:

právnu formu mení s. r. o. alebo a. s.;

po zmene právnej formy spoločnosť nevytvára základné imanie alebo vytvára nižšie základné imanie ako pred zmenou právnej formy;

veritelia majú pohľadávky voči spoločnosti, ktoré vznikli pred dňom zverejnenia oznámenia o zápise zmeny právnej formy a ktoré neboli splatné voči tretím osobám ku dňu nadobudnutia účinnosti zmeny právnej formy;

pohľadávka veriteľa nesmie byť už primeraným spôsobom zabezpečená.

Za účelom umožnenia uplatnenia svojho práva veriteľom štatutárny orgán má povinnosť oznámiť zmenu právnej formy známym veriteľom spoločnosti do 30 dní od účinnosti tejto zmeny a zverejniť ju dvakrát za sebou najmenej s tridsaťdenným odstupom spolu s výzvou, aby veritelia prihlásili svoje pohľadávky. Veritelia musia uplatniť svoje právo v subjektívnej lehote od 90 dní odo dňa, keď dostali oznámenie o zmene právnej formy a najviac v objektívnej deväťdesiatdňovej lehote, ktorá začína plynúť odo dňa druhého zverejnenia.

V prípade osobných spoločností a s. r. o., v ktorej sa na prijatie rozhodnutia o zmene právnej formy vyžaduje súhlas všetkých spoločníkov, vetujúcemu spoločníkovi môže zaniknúť účasť v spoločnosti na základe dohody spoločníkov. Hoci zákon to výslovne neustanovuje, z logiky tohto inštitútu vyplýva, že musí isť o dobrovoľný zánik účasti spoločníka, čo znamená, že by sa tento inštitút nemal zamieňať s vylúčením spoločníka, t. j. spoločnosť by nemala týmto spôsobom nútiť spoločníka na výstup z nej. Účasť vetujúceho spoločníka v spoločnosti zaniká dňom zápisu zmeny právnej formy do obchodného registra a týmto mu vzniká nárok na vyplatenie vyrovnacieho podielu. V prípade a. s. a s. r. o., v ktorej o transformácii rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti, každý spoločník má právo na zánik účasti v spoločnosti, ak z jeho strany boli kumulatívne splnené zákonom určené podmienky:

spoločník musel byť prítomný na valnom zhromaždení, na ktorom sa rozhodovalo o zmene právnej formy spoločnosti a spoločník musel hlasovať proti schváleniu rozhodnutia o zmene právnej formy a požiadať o zápis jeho nesúhlasného stanoviska do zápisnice z valného zhromaždenia.

Postup zániku účasti spoločníka, ktorý splnil uvedené podmienky, sa spravuje primeraným použitím § 218j zákona o odkúpení akcií nástupníckej spoločnosti od akcionára, ktorý nesúhlasil so schválením zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúčení spoločnosti.

Rozhodujúcim momentom vzniku účinku zmeny právnej formy je zápis transformácie do obchodného registra, odkedy existuje spoločnosť alebo družstvo v právnej forme, na akú boli zmenené. Podľa vyhlášky MS SR č. 25/2004 Z. z. sa návrh na zápis zmeny právnej formy spoločnosti alebo družstva na inú právnu formu spoločnosti alebo družstvo podáva na dvoch tlačivách, a to tak, že na výmaz zapísaných údajov o spoločnosti alebo družstve, ku ktorému dochádza v dôsledku zmeny právnej formy, sa použije tlačivo návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov pre obchodnú spoločnosť alebo družstvo, ktoré mení právnu formu na inú právnu formu spoločnosti alebo družstvo, a na zápis údajov o obchodnej spoločnosti alebo družstve po zmene právnej formy sa použije tlačivo návrhu na zápis spoločnosti alebo družstva do obchodného registra pre navrhovanú novú právnu formu spoločnosti alebo družstva. K návrhu na zápis zmeny právnej formy spoločnosti alebo družstva do obchodného registra sa prikladá rozhodnutie o zmene právnej formy, spoločenská zmluva alebo stanovy v znení schválenom rozhodnutím o zmene právnej formy, rozhodnutie dozornej rady o voľbe členov predstavenstva, ak obchodná spoločnosť mení právnu formu na akciovú spoločnosť a ak predstavenstvo podľa stanov volí dozorná rada, znalecký posudok, ak spoločnosť mení právnu formu na spoločnosť alebo družstvo, na ktorých vznik sa vyžaduje vloženie vkladov spoločníkov do spoločnosti, ktorým sa preukazuje, že hodnota vlastného imania obchodnej spoločnosti ku dňu spracovania návrhu rozhodnutia o zmene právnej formy zodpovedá výške vkladov spoločníkov do spoločnosti alebo družstva po zmene právnej formy, prípadne iná listina, ktorá osvedčuje skutočnosti podľa osobitných predpisov na zmenu právnej formy.

Osobitné ustanovenie o transformácii spoločnosti predstavuje ustanovenie § 103, v ktorom sa stanoví možnosť dohodnutia komplementárov v komanditnej spoločnosti, aby sa komanditná spoločnosť premenila na verejnú obchodnú spoločnosť bez likvidácie, ak zanikne účasť všetkých komanditistov v spoločnosti.

naspät