RV IURIS

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

Založenie obchodných spoločnosti

Právnické osoby sa podľa všeobecnej úpravy v OZ (§ 19) zriaďujú písomnou zmluvou alebo zakladacou listinou. ObchZ ustanovuje, že obchodné spoločnosti sa zakladajú, a to spoločenskou zmluvou (verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť a viacosobová spoločnosť s ručením obmedzeným), zakladateľskou zmluvou (akciová spoločnosť s viacerými zakladateľmi), zakladateľskou listinou (jednoosobové spoločnosti akciové a s ručením obmedzeným). Zákon predpisuje sprísnenú formu pre tieto úkony, keďže vyžaduje vždy minimálne formu písomných úkonov s osvedčenými podpismi. Spoločenská zmluva sa môže uzatvoriť aj splnomocnencom, v takomto prípade sa plná moc pripojí k zmluve. V prípade zakladateľských listín (a zakladateľskej zmluvy pri jednorazovom založení akciovej spoločnosti) vyžaduje formu notárskej zápisnice o právnom úkone. Pri týchto notárskych zápisniciach notár zodpovedá za obsah úkonu, ktorého sa špecifickým spôsobom zúčastňuje a jeho súlad s relevantnými právnymi predpismi. Tento spôsob účasti notára na tvorbe právneho úkonu označujeme pojmom solemnizácia, teda ide o solemnizačné notárske zápisnice. Popri nich existujú aj notárske zápisnice, ktorými notár osvedčuje právne významné skutočnosti. Označujeme ich ako verifikačné notárske zápisnice, notár pri nich nezodpovedá za obsah zápisnice a jeho súlad s právnymi predpismi. S účinnosťou od 1. 2. 2004 sa forma solemnizačných notárskych zápisníc nevyžaduje pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré majú jediného zakladateľa.
  K založeniu obchodnej spoločnosti dochádza podpísaním spoločenskej zmluvy posledným spoločníkom – zakladateľom, a osvedčením pravosti podpisu. Založenie akciovej spoločnosti je viacstupňové, pretože zakladateľská zmluva je nevyhnutnou podmienkou pre to, aby sa mohlo uskutočniť ustanovujúce valné zhromaždenie, ktorého rozhodnutím sa akciová spoločnosť zakladá s výzvou na upisovanie akcií. Pri tzv. jednorazovom založení dochádza k založeniu akciovej spoločnosti spísaním solemnizačnej notárskej zápisnice, ktorej súčasťou je zakladateľská zmluva (listina) a prílohou stanovy.
Založenie obchodnej spoločnosti je prejavom vôle zakladateľov, ktorá je obsahom predmetných právnych úkonov. Vzhľadom na zmluvnú podstatu založenia spoločnosti rezonovala v právnej teórii, ale aj aplikačnej praxi otázka, aké sú dôsledky rozporu zakladateľských dokumentov so zákonom. Z tohto dôvodu novela Obchodného zákonníka s účinnosťou od 1. 1. 2002 rieši túto problematiku (pozri výklad k § 68, § 68a) v súlade s požiadavkou komunitárnej úpravy a rozdielne od všeobecného práva občianskeho.
  Účinky rozdelenia väčšinového obchodného podielu prevodom, ktoré sa uskutočnilo pred 1. októbrom 2013, zostávajú zachované, ak k podaniu návrhu na zápis zmeny v osobe spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra v dôsledku rozdelenia väčšinového obchodného podielu podľa § 117 ods. 5 dôjde najneskôr k 1. novembru 2013.
Konania o zrušenie spoločnosti alebo družstva, v ktorých došlo k zverejneniu oznámenia v Obchodnom vestníku, že sa vedie konanie o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie pred 1. októbrom 2013 sa dokončia podľa predpisov účinných k 30. septembru 2013.
Kto si bude chcieť v roku 2013 (resp. už od 1.10.2012)  založiť s.r.o. a už si ju predtým v roku 2012 zakladal, musí rátať so zmenami v postupe pri zakladaní spoločnosti. Postup zakladania s.r.o. sa bohužiaľ stáva o čosi zložitejší a o pár dní dlhší. Skladba dokladov potrebných na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra sa už v súčasnosti (a teda bude platiť aj pre rok 2013) rozšírila o súhlasy správcu dane. Správcami dane sa rozumejú daňový úrad a colný úrad. V nasledovnom článku vám prinášame najpodstatnejšie legislatívne zmeny v tejto oblasti. Ostatnou novelou zákona o dani z pridanej hodnoty bol novelizovaný aj Obchodný zákonník, podľa ktorého spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok. Je jedno o akú osobu ide, t.j. fyzickú alebo právnickú. V oboch prípadoch zákon vyžaduje, aby bolo pred zápisom spoločnosti do obchodného registra preukázané, že osoba, ktorá sa navrhuje zapísať ako spoločník spoločnosti, nemá nedoplatok na dani.
Skutočnosť o tom, že osoba, ktorá hodlá založiť s.r.o., nemá nedoplatok na daniach, sa preukazuje súhlasom správcu dane. Súhlas vydáva miestne príslušný daňový úrad, na základe písomnej žiadosti. Niekoľko týždňov po nadobudnutí účinnosti novely zákona o DPH vydávali súhlasy so zápisom z v obchodnom registri aj colné úrady rovnako na základe písomnej žiadosti. Avšak už druhý novembrový týždeň colné úrady prestali vydávať potvrdenia a za správcu dane, ktorým je colný úrad, vydá súhrnné potvrdenie, resp. súhlas v obchodnom registri daňový úrad.  Zákon nestanovuje formu žiadosti, teda v žiadosti napíše žiadateľ (t.j. osoba, ktorá má byť zapísaná ako spoločník) čo žiada vlastnými slovami. Správca dane je povinný vydať súhlas so zápisom v obchodnom registri do 3 pracovných dní. Pri počítaní lehoty je potrebné vziať do úvahy, že lehota 3 pracovných dní začína plynúť až deň nasledujúci po dni doručenia žiadosti na príslušný daňový úrad. Ak by ste totiž podali žiadosť na inom príslušnom daňovom úrade, ale správne ste ju mali podať na iný príslušný daňový úrad vašu žiadosť daňový úrad premiestni, ale lehota na jej vybavenie začne plynúť až vtedy, keď sa dostane miestne príslušnému správcovi dane. Ak chcete, aby vám daňový úrad zaslal vydaný súhlas poštou na vašu adresu, je potrebné, aby ste túto skutočnosť v žiadosti uviedli. Rátajte s tým, že lehota 3 pracovných dní nebude pri poštovom doručovaní súhlasu dodržaná. Daňový úrad posiela poštu obyčajne (t.j. doručovanie trvá 2 dni). Pre rýchlejší postup pri založení s.r.o. je lepšie prevziať si súhlas u správcu dane osobne.
Ostatné doklady potrebné pre založenie spoločnosti s ručením obmedzeným v roku 2013 sa nezmenili a nezmenil sa ani ich zákonný obsah. Stále je potrebné predkladať základný dokument spoločnosti, ktorým je v prípade jednoosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným zakladateľská listina a v prípade viacosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným spoločenská zmluva. Deň podpísania spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzeným, resp. zakladateľskej listiny u notára alebo na mestskom úrade (t.j. osvedčený podpis)  všetkými zakladateľmi (spoločníkmi) resp. jediným spoločníkom spoločnosti sa považuje za deň založenia spoločnosti. Ostatné dokumenty, ktoré je ako prílohy k návrhu na zápis potrebné predložiť obchodnému registru, je ideálne podpísať v ten istý deň ako zakladateľskú listinu, resp. spoločenskú zmluvu o založení obchodnej spoločnosti. Ostatné dokumenty nie je potrebné podpisovať u notára (t.j. podpis na týchto dokumentoch nemusí byť úradne osvedčený).  Medzi ostatné dokumenty patrí samozrejme osvedčenie o živnostenskom oprávnení (prípadne iný doklad preukazujúci oprávnenie vykonávať určitú činnosť), vyhlásenie správcu vkladu o splatení základného imania spoločníkmi spoločnosti s ručením obmedzeným, podpisový vzor konateľa spoločnosti resp. všetkých konateľov v prípade, že je ustanovených viac konateľov, súhlas vlastníka nehnuteľnosti, list vlastníctva k nehnuteľnosti a v prípade jednoosobovej spoločnosti aj vyhlásenie jediného zakladateľa o tom, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch ďalších spoločnostiach s ručením obmedzeným.  K týmto dokladom v roku 2013 pribúdajú aj súhlasy správcu dane, t.j. súhlas daňového úradu, že daná spoločnosť s ručením obmedzeným môže byť zapísaná do obchodného registra, nakoľko jej zakladateľ nemá nedoplatky na daniach. Od 1.10.2013 nadobudne účinnosť novela Obchodného zákonníka, v zmysle ktorej základné imanie spoločnosti s ručením obmedzeným tvorené peňažným vkladom musí byť splatené na účet v banke. Osoba, ktorá bude chcieť podnikať prostredníctvom s.r.o. tak musí disponovať dostatočným finančným kapitálom a nebude viac možné splatiť peňažný vklad v hotovosti do pokladnice založenej s.r.o. Základné imanie sa vytvára povinne v spoločnosti s ručením obmedzeným. Hodnota základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným musí byť aspoň 5 000 eur.
Pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra musí sa na každý peňažný vklad splatiť najmenej 30%. Celková hodnota splatených peňažných vkladov spolu s hodnotou odovzdaných nepeňažných vkladov musí však byť aspoň 50 % zo zákonom ustanovenej minimálnej výšky základného imania. Ak spoločnosť založil jeden zakladateľ, môže sa zapísať do obchodného registra, len keď je v plnej výške splatené jej základné imanie.
Časti vkladov spoločníkov splatené pred vznikom spoločnosti spravuje zakladateľ, ktorý je tým poverený v spoločenskej zmluve. Spoločenská zmluva môže správou vkladov poveriť aj banku alebo pobočku zahraničnej banky, aj keď nie je zakladateľom spoločnosti. Peňažné vklady alebo ich časti splatené pred vznikom spoločnosti sa splácajú na osobitný samostatný účet v banke, ktorý zriadi správca vkladu. S peňažnými prostriedkami vedenými na tomto účte nemožno nakladať skôr, ako spoločnosť vznikne, ibaže ide o

  1. platenie nákladov súvisiacich so založením a vznikom spoločnosti podľa spoločenskej zmluvy,

  2. vrátenie peňažného vkladu alebo jeho časti a úrokov podľa § 166 ods. 2 Obchodného zákonníka, alebo

  3. vrátenie peňažného vkladu alebo jeho časti ak spoločnosť nevznikne.

Vlastnícke práva ku vkladom alebo k ich častiam splateným pred vznikom spoločnosti, prípadne aj iné práva k týmto vkladom prechádzajú na spoločnosť dňom jej vzniku. Vlastnícke právo k nehnuteľnosti nadobúda však spoločnosť až vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe písomného vyhlásenia vkladateľa opatreného osvedčením o pravosti jeho podpisu. Ak sa na prevod práva k predmetu nepeňažného vkladu vyžaduje zápis do osobitnej evidencie podľa osobitného zákona, je štatutárny orgán spoločnosti povinný podať návrh na zápis do tejto evidencie do 15 dní od vzniku spoločnosti.
Ak je nepeňažným vkladom nehnuteľnosť alebo podnik, prípadne časť podniku, ktorého súčasťou je nehnuteľnosť, je vkladateľ povinný odovzdať správcovi vkladu písomné vyhlásenie pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra. Odovzdaním tohto vyhlásenia správcovi vkladu sa vklad považuje za splatený.
Po vzniku spoločnosti je osoba spravujúca vklady povinná odovzdať ich bez zbytočného odkladu spoločnosti. Ak spoločnosť nevznikne, je povinná ich vrátiť. Za splnenie tejto povinnosti ručia ostatní zakladatelia spoločne a nerozdielne.
Osoba spravujúca vklady je povinná vydať písomné vyhlásenie o splatení vkladu alebo jeho častí jednotlivými spoločníkmi, alebo ak ide o splatenie peňažných vkladov alebo ich častí výpis z účtu v banke preukazujúci splatenie peňažných vkladov alebo ich častí, ktoré sa prikladá k návrhu na zápis do obchodného registra. Ak správca vkladu uvedie vo vyhlásení vyššiu sumu, než je splatená, ručí do výšky tohto rozdielu voči spoločnosti za splnenie povinnosti spoločníka splatiť vklad a v rovnakej výške voči veriteľom spoločnosti za záväzky spoločnosti. Ručenie správcu vkladu voči veriteľom spoločnosti zaniká splatením vkladov, ktorých sa uvedenie vyššej sumy vo vyhlásení týkalo. Ak bola spoločnosť založená pred 1. októbrom 2013 a návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra bol podaný najneskôr k 31. decembru 2013, práva a povinnosti zakladateľov spoločnosti a správcu vkladu pri založení a vzniku spoločnosti a správe vkladu sa spravujú predpismi účinnými k 30. septembru 2013. Ak bola spoločnosť založená pred 1. októbrom 2013, zakladatelia sa môžu dohodnúť na postupe podľa predpisov účinných k 1. októbru 2013, ak bol návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra podaný najskôr k 1. októbru 2013.

naspät